BAsagaカレンダー

講習会  2022-12-05 (Mon) 13:00~15:30

帯結び講習会

鈴木由喜枝先生

日本着付学術会十傑名人

会場は佐賀市「グランデはがくれ」